பெண்களுக்கு சினைப்பை ஒழுங்காக வேலை செய்யாவிட்டால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}